Overheidsopdracht

Water-link

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Water-link | Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Elke Van Santfoort
Tel: +32 32440656
E-mail: elke.vansantfoort@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382754

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen 
Referentienummer: water-link-RH2020-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst, afgesloten onder bezwarende titel tussen water-link en de aannemer(s) heeft als voorwerp een algemeen kader te creëren van de voorwaarden en bepalingen, inzonderheid inzake prijzen, op basis waarvan de verschillende deelopdrachten van werken binnen deze raamovereenkomst zullen worden uitgevoerd.
De concrete invulling van deze overeenkomst met de specifieke deelopdrachten, de juiste locatie, de omschrijving en de aanvangsdatum van deze werken gebeurt tijdens de looptijd van deze overeenkomst.
De verschillende afzonderlijke deelopdrachten kunnen elkaar overlappen, elkaar opvolgen of mogelijks met een bepaald tijdsverschil gegeven worden. De aannemer moet er evenwel voor zorgen dat de bestelde werken continu worden uitgevoerd.
Alle taken van iedere deelopdracht zullen opeenvolgend en aansluitend kunnen uitgevoerd worden tenzij er technische of organisatorische redenen zijn om de sequentie van de werken tijdelijk op te schorten.
Nota:
Onderhavige opdracht bestaat uit afzonderlijke deelopdrachten welke niet noodzakelijk en in regel niet alle bovenvermelde werkzaamheden gelijktijdig bevatten.
De opdracht omvat:
o De voorbereidende werken;
o Alle maatregelen m.b.t. verkeer, veiligheid en minder-hinder;
o Het in stand houden van de bestaande afwatering en nutsleidingen;
o Het (met de nodige omzichtigheid) opbreken van de bestaande rijweg- en/of trottoirverharding, privé opritten, trottoirbanden en kantstroken of watergreppels met inbegrip van hun funderingen en eventuele onderfunderingen;
o Het (met de nodige omzichtigheid) opbreken van rioleringen, toegangs-en verbindingsputten, straatkolken, rioolaansluitputjes en gietijzeren elementen;
o De grond- en sleufwerken;
o Het uitvoeren van herstelling- en/of aanpassingswerken aan de riolering, het aanleggen van een nieuwe riolering (over beperkte lengten), het aansluiten van de nieuwe riolering;
o Het herstellen van bestaande of maken van nieuwe aansluitingen op de riolering;
o Het aanpassen, herstellen en/of plaatsen van straatkolken;
o Het bouwen van nieuwe toegangs-en verbindingsputten in metselwerk of beton (al of niet verdoken), het herstellen van toegangs-en verbindingsputten op bestaande en/of nieuwe riolen;
o Het uitvoeren van kleine aanpassingswerken aan het riolennet;
o Het (her)aanleggen van alle omhullingen, onderfunderingen en funderingen;
o Het voorlopig of definitief wegherstel;
o Het indienen van een as-built dossier (zoals omschreven in dit bestek).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen Perceel 1 : Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen. Perceel 2: Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van nieuwbouw rioolhuisaansluitingen en herstellen van rioolhuisaansluitingen Perceel 3: Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel) 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 023-051987

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Centrum (Stad Antwerpen, Linkeroever, zone 2020 en de districten Berchem en Borgerhout)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Noord (Districten Deurne, Merksem en Ekeren, zone 2030 en 2040 en de gemeenten Schoten en Kapellen))

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Zuid (Districten Hoboken en Wilrijk, de gemeenten Hemiksem, Edegem, Boechout, Ranst, Hove en de Stad Mortsel))

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top