Zorgband Leie & Schelde

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Zorgband Leie & Schelde | Leveren van voorgedosseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica aan de verschillende vestigingen van Zorgband Leie en Schelde
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zorgband Leie & Schelde
Postadres :  Salisburylaan 100, BE- 9820  Merelbeke
Contactpersoon:  Mevrouw Jade Vekeman
Tel:   +32 92622169
E-mail:   jade.vekeman@zorgband.be
Internetadres(sen):   www.zorgband.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van voorgedosseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica aan de verschillende vestigingen van Zorgband Leie en Schelde  
Referentienummer:   2021/071
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33690000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1187100.63  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Zorgband Leie en Schelde is een welzijnsvereniging die 5 woonzorgcentra uitbaat.   Voorheen behoorden de deelgenoten tot de lokale OCMW’s of provinciaal bestuur, dat elk zijn eigen contract voorzag.   Om een efficiënte voorziening in de levering en ondersteuning van voorgedoseerde geneesmiddelen en pharmaceutica te garanderen wenst Zorgband Leie en Schelde een contract af te sluiten voor meerdere jaren.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 227-597041

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Leveren van voorgedosseerde geneesmiddelen en parafarmaceutica aan de verschillende vestigingen van Zorgband Leie en Schelde

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   M.D.D. Pharma
Postadres:   Avenue Pasteur 2, BE- 1300  Wavre
Tel:   +32 495777179
E-mail:   Sylvie.Wauters@mckesson.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Hoven en Rechtbanken Vlaams gerechtelijk arrondissement van Gent
Opgeëistenlaan 401,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]