Odisee Vzw

Uitnodiging tot indienen offerte - Realisatie websites Odisee en Stuvo+ - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ODISEE VZW
Postadres: Warmoesberg 26,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Greet Raspoet
Tel: +32 22101616
E-mail: greet.raspoet@odisee.be
Internetadres(sen): www.odisee.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Dienst Marketing
Postadres: Warmoesberg 26,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Evelyne Schrevens
Tel: +32 22101610
E-mail: evelyne.schrevens@odisee.be
Internetadres(sen): www.odisee.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Realisatie websites Odisee en Stuvo+ - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/09 - ID189
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72413000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Odisee hogeschool is op zoek naar een partner voor de realisatie van twee websites:
1. een website voor hogeschool Odisee
2. een website voor STUVO+, onze dienst studentenverenigingen
Deze opdracht bestaat uit twee percelen die omwille van verbondenheid aan 1 dienstverlener zullen worden gegund.
De eerste fase (perceel 1) bestaat uit een voorafgaandelijke analyse- en architectuurtraject voor de website van Odisee. Aan het einde van die fase bezorgt de dienstverlener aan wie perceel 1 is gegund:
 Gedetailleerd plan voor ontwikkeling van de website (gedetailleerd lastenboek)
 Aanzet wireframes
 Timing voor de ontwikkeling van de website
 Kost voor de ontwikkeling van de website (inclusief profielen en uurprijzen)
 Motivatie voor de keuze van CMS, inclusief licentiekost
 Prijs voor hosting (3 omgevingen)
 Prijs voor support, de onderhoudskost voor de website.
Pas na de analyse.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Analyse- en architectuurfase voor realisatie website Odisee 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: ODISEE VZW, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-07-15
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Realisatie van 2 websites Odisee en Stuvo+ 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: ODISEE VZW, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-01-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De totale omzet bedraagt minimum 400.000 euro / jaar gedurende elk van de laatste drie boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de gelijkaardige werken/leveringen/diensten die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver voegt minstens 3 attesten van goede uitvoering toe van gelijkwaardige referenties die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-02 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-29


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 BRUSSEL
Tel: +32 25087111
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 BRUSSEL
Tel: +32 25087111
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14