Technische Diensten Ku Leuven

W5845 - Perceel 4A+B - TD/73991


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322081
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344459


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W5845 - Perceel 4A+B - TD/73991 
Referentienummer: KULeuven-W5845 - Perceel 4A+B-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
W5845 - Restauratie en herinrichting studentenkamers in gebouw 175 01 - Pauscollege, Hogeschoolplein 3, 3000 Leuven
Perceel 4A+B Schuine daken met
onderdeel 1: schuine daken lot 1 - Linkervleugel
onderdeel 2: schuine daken lot 2 - Rechtervleugel
onderdeel 3: schuine daken lot 3 - Achtervleugel
onderdeel 4: schuine daken lot 4 - Straatvleugel
onderdeel 5: schuine daken (dakopeningen)
Bestek TD/73991
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1540431.14 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen dakbedekking 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 011-020649

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Monument Vandekerckhove nv
Postadres: Oostrozebekestraat 54,BE-8770 Ingelmunster
NUTS-code: BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Niet van toepassing.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14