Gemeente Wemmel

Asfalteren van gemeentewegen Wemmel 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Wemmel
Postadres: Dr. H. Folletlaan 28,BE-1780 Wemmel
Tel: +32 24620500
Fax: +32 24620509
E-mail: info@wemmel.be
Internetadres(sen): www.wemmel.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeentelijk Administratief Centrum
Postadres: J. Vanden Broeckstraat 25,BE-1780 Wemmel
Contactpersoon: De heer Ruben Roesems
Tel: +32 24620583
Fax: +32 24620589
E-mail: ruben.roesems@wemmel.be
Internetadres(sen): www.wemmel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Asfalteren van gemeentewegen Wemmel 2019 
Referentienummer: 2019-007
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: gemeentewegen op grondgebied Wemmel (Limburg Stirumlaan, Stwg Op Merchtem (deel), schooldomein (deel), Raedemaekerlaan, Schuyffeleerdreef, P. Boudewijnlaan, Markt (deel))
II.2.4. Beschrijving
Limburg Stirumlaan - 8000m² Deel schooldomein - 1350m² Markt (tss Verhasseltstraat en Robbrechtsstraat) - 600m² Raedemaekerlaan - 700m² Schuffeleerdreef - 1350m² Stwg op Merchtem (tss Schoolstraat en Maalbeeklaan) - 2500m² P. Boudewijnlaan - 1900m² 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Trouwzaal van het gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan 28 te Wemmel (gelijkvloers)Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.Het is verplicht om de verschillende locaties te bezoeken en de situatie ter plaatse te bestuderen. Dit om zeker te zijn dat elke inschrijver kan inschatten wat nodig is om het werk correct uit te voeren. Door in te schrijven bevestigd de inschrijver het plaatsbezoek te hebben uitgevoerd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, BE-3010 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14