Cvba Volkswoningen Van Duffel

Gevelrenovatie met spuitkurk 'boot' - Nachtegaalstraat 1 te Sint-Katelijne-Waver


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cvba Volkswoningen van Duffel
Postadres: Nieuwstraat 3,BE-2570 Duffel
Contactpersoon: Mevrouw Veerle De Pourcq
Tel: +32 15307995
Fax: +32 15307999
E-mail: veerle.depourcq@volkswoningenduffel.be
Internetadres(sen): www.volkswoningenduffel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevelrenovatie met spuitkurk 'boot' - Nachtegaalstraat 1 te Sint-Katelijne-Waver 
Referentienummer: 2019/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Katelijne-Waver, Nachtegaalstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Gevelrenovatie met spuitkurk 'boot' - Nachtegaalstraat 1 te Sint-Katelijne-Waver 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie minimumeisen
Eventuele minimumeisen:
1. Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie minimumeisen

Eventuele minimumeisen:
1. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De werken worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van werken voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer.
Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-02
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: zetel van de maatschappij, Nieuwstraat 3 te 2570 DuffelInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbanken van het arrondissement Mechelen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14