De Vlaamse Waterweg Nv

Ondersteuning en evolutie van het SharePoint platform van De Vlaamse Waterweg nv


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298518
Fax: +32 11221277
E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344419


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ondersteuning en evolutie van het SharePoint platform van De Vlaamse Waterweg nv 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO -18-4001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ondersteuning en evolutie van het SharePoint platform van De Vlaamse Waterweg nv
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
675522.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Een ALM praktijk uitwerken en een OTAP straat vervolledigen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Een ALM praktijk uitwerken en een OTAP straat vervolledigen 

Lot 2

II.2.1. Benaming
SharePoint ondersteuning bieden 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
SharePoint ondersteuning bieden 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Een ALM praktijk uitwerken en een OTAP straat vervolledigen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Delaware Consulting
Postadres: Kapel ter Bede 86,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: SharePoint ondersteuning bieden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-06-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Delaware Consulting
Postadres: Kapel ter Bede 86,BE-8500 Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14