Pidpa

Gemeente Herselt - Weg en rioleringswerken in Blaubergsesteenweg (einde bouwzone tot centrum) en het Rot - aanleg 2DWA riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Halima Abraymi
Tel: +32 32168693
Fax: +32 32606003
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeente Herselt - Weg en rioleringswerken in Blaubergsesteenweg (einde bouwzone tot centrum) en het Rot - aanleg 2DWA riolering 
Referentienummer: K-15-046
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44130000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
826766.99 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Herselt, 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Gemeente Herselt - Weg en rioleringswerken in Blaubergsesteenweg (einde bouwzone tot centrum) en het Rot - aanleg 2DWA riolering 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Gemeente Herselt - Weg en rioleringswerken in Blaubergsesteenweg (einde bouwzone tot centrum) en het Rot - aanleg 2DWA riolering

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SUPERBETON BVBA
Postadres: BLAUBERGESTEENWEG 53,BE-2230 HERSELT
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14