Vzw St.-elisabeth's Dal

WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw St.-Elisabeth's Dal
Postadres: Stationsstraat 36,BE-3440 Zoutleeuw
Contactpersoon: Luc Hermans
Tel: +32 11598291
E-mail: luc.hermans@vzwsed.be
Internetadres(sen): www.st-elisabethsdal.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344411


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC 
Referentienummer: VZW SED-perceel 6-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42416100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LIFTEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
231800.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC SINT JOZEF KLOOSTERSTRAAT 26 3850 NIEUWERKERKEN
II.2.4. Beschrijving
LIFTEN 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 216-493035

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Coopman Orona NV
Postadres: Mannenbeekstraat 3,BE-8790 Waregem
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een digitale versie van de aanbestedingsdocumenten is op aanvraag GRATIS te bekomen bij Architectengroep PSK nv via mail naar architecten@groeppsk.be.Een papieren versie van de aanbestedingsdocumenten zijn te koop bij de ontwerper : Architectengroep PSK nv, Tiensesteenweg 112 te 3800 Sint-Truiden.De kostprijs voor de aannemingsdocumenten bedraagt 150 euro, btw en verzendingskosten inbegrepen.Bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 op naam van Architectengroep PSK nv. met vermelding van : dossier 13.10 St.-Jozef Nieuwerkerken perceel 6

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE, BE BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14