Koninklijk Belgisch Instituut Voor Natuurwetenschappen

Overheidsopdracht voor de levering van een NOx sensor en een BC sensor ter integratie in het IGPS sniffer sensor systeem aan boord van het luchttoezichtvliegtuig OO-MMM van het KBIN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Postadres: Vautierstraat 29,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Kobe Scheldeman
Tel: +32 26274375
E-mail: kscheldeman@naturalsciences.be
Internetadres(sen): www.natuurwetenschappen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344405


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor de levering van een NOx sensor en een BC sensor ter integratie in het IGPS sniffer sensor systeem aan boord van het luchttoezichtvliegtuig OO-MMM van het KBIN 
Referentienummer: IRSNB-NOx-BC-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38344000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de levering van een gemodificeerde NOx sensor en een gemodificeerde BC sensor voor gebruik in combinatie met het IGPS sniffer sensor systeem aan boord van het luchttoezichtvliegtuig OO-MMM van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De opdracht bestaat uit één perceel met twee delen. Deel 1 betreft het vast gedeelte van de opdracht, deel 2 het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht.
- Deel 1: de levering van een gemodificeerde NOx sensor, haar integratie in de IGPS software en een aantal begeleidende diensten;
- Deel 2: de levering van een gemodificeerde BC sensor, haar integratie in de IGPS software en een aantal begeleidende diensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft de levering van een gemodificeerde NOx sensor en een gemodificeerde BC sensor voor gebruik in combinatie met het IGPS sniffer sensor systeem aan boord van het luchttoezichtvliegtuig OO-MMM van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De opdracht bestaat uit één perceel met twee delen. Deel 1 betreft het vast gedeelte van de opdracht, deel 2 het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht.  - Deel 1: de levering van een gemodificeerde NOx sensor, haar integratie in de IGPS software en een aantal begeleidende diensten; - Deel 2: de levering van een gemodificeerde BC sensor, haar integratie in de IGPS software en een aantal begeleidende diensten. 
II.2.7. Looptijd
17 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- Technische bekwaamheid: de inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen door het bewijs te leveren dat hij afdoende ervaring heeft op gebied van het voorwerp van de opdracht. De inschrijver dient de referenties te geven van een gelijkaardige opdracht waarbij een soortgelijk vliegtuig met een vergelijkbaar geïntegreerd sniffer sensor systeem (SO2, NOx en CO2) voorzag in ten minste 10 operationele vlieguren en/of 50 metingen), gerealiseerd tijdens de afgelopen 3 jaar.- Beroepsbekwaamheid: de NOx en BC sensoren dienen te worden geïntegreerd in het IGPS sniffer sensor systeem. De inschrijver moet aantonen dat hij over voldoende technische kennis beschikt i.v.m. de werking van het IGPS sniffer sensor systeem alsook de IGPS software. Dit wordt aangetoond door de CV's van 2 personen die belast zullen worden met het project. Minimum 1 jaar effectieve werkervaring in het domein van de ontwikkeling van het IGPS sniffer sensor systeem en de IGPS software is vereist.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-15 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-15
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14