Vzw St.-elisabeth's Dal

WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw St.-Elisabeth's Dal
Postadres: Stationsstraat 36,BE-3440 Zoutleeuw
Contactpersoon: Luc Hermans
Tel: +32 11598291
E-mail: luc.hermans@vzwsed.be
Internetadres(sen): www.st-elisabethsdal.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344400


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC 
Referentienummer: VZW SED-perceel 4-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
ELEKTRICITEITSWERKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1132689.05 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC SINT JOZEFKLOOSTERSTRAAT 263850 NIEUWERKERKEN
II.2.4. Beschrijving
AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC en DVC Elektriciteitswerken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 225-514113

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-04-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Welec NV
Postadres: Ambachtenstraat 4,BE-2260 Wersterlo
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE, BE BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14