Universiteit Hasselt

DYNAMISCH BEHEER VAN EEN GROEPSVERZEKERING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Hasselt
Postadres: Martelarenlaan 42,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Stefanie Tilkin
Tel: +32 12397524
E-mail: aankoop@uhasselt.be
Internetadres(sen): www.uhasselt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344397


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DYNAMISCH BEHEER VAN EEN GROEPSVERZEKERING 
Referentienummer: UH-2019-043 UHasselt-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
DYNAMISCH BEHEER VAN EEN GROEPSVERZEKERING
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
DYNAMISCH BEHEER VAN EEN GROEPSVERZEKERING 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Onbepaalde duur 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-18
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14