Vzw St.-elisabeth's Dal

WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw St.-Elisabeth's Dal
Postadres: Stationsstraat 36,BE-3440 Zoutleeuw
Contactpersoon: Luc Hermans
Tel: +32 11598291
E-mail: Luc.Hermans@vzwsed.be
Internetadres(sen): www.st-elisabethsdal.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344396


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC ST. JOZEF AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC 
Referentienummer: VZW SED-perceel 2-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
609982.60 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: WZC SINT JOZEFKLOOSTERSTRAAT 263850 NIEUWERKERKEN
II.2.4. Beschrijving
AFBRAAK EN VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 216-493031

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-02-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Diliën NV
Postadres: Ambachtstraat 24,BE-3530 Helchteren
NUTS-code: BE222
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14