Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit En Openbare Werken, Maritieme Toegang

MT/02258 - Meervoudige raamovereenkomst voor diensten in kader van de uitwerkingsfase van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Martin De Ronne
Tel: +32 32220817
Fax: +32 32312062
E-mail: martin.deronne@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=**** https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344387


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MT/02258 - Meervoudige raamovereenkomst voor diensten in kader van de uitwerkingsfase van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. 
Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02258-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71313400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-27 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-27
Plaatselijke tijd: 10:15
Adres: Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, bus 2, 2050 Antwerpen, zaal Hondegat

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2, BE-2050 Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14