Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Merksplas - FOD Justitie - studieopdracht infra (renovatie/restauratie SIM)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Tel: +32 32230087
E-mail: luc.kelders@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344371


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Merksplas - FOD Justitie - studieopdracht infra (renovatie/restauratie SIM) 
Referentienummer: VRN-2019-111401-LUKE-371B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71311300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Merksplas - FOD Justitie - studieopdracht infra (renovatie/restauratie SIM)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Merksplas - FOD Justitie - studieopdracht infra (renovatie/restauratie SIM) 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze opdracht is opgedeeld in fases.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-19
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de Regie der Gebouwen, per e-mail naar doc.vrn@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.De Regie der Gebouwen vertrouwt de volgende opdracht toe aan het studieteam, dat deze opdracht aanvaardt :Onder infrastructuurwerken wordt ondermeer het volgende verstaan:- Wegeniswerken, buitenaanlegwerken, omgevingsaanleg .- Rioleringswerken (incl septische putten, pompputten, toezichtputten, regenwaterputten.)- Aanleg (nuts)leidingen voor de aansluitingen met de netbeheerders elektriciteit, providers,.- Aanleg (nuts)leidingen in functie van data, elektriciteit, beveligingssystemen, telefonie, .- Installaties voor buitenverlichting, uitgezonderd op de wandelingen. Wel inclusief buitenverlichting voor sportwandeling voor zover dit in het verdere verloop weerhouden zal worden- Uitbreiding perimeter- Installaties voor perimeterbeveiliging en perimeterdetectie uitgezonderd op de wandelingen. Wel voor sportwandeling voor zover dit in het verdere verloop weerhouden zal worden- Aanleg waterbuffering (regenwaterputten, infiltratiebekkens, wadi, herprofilering grachten buiten de site i.f.v. buffering en vertraagde afvoer van het hemelwater. )- Toevoerleidingen water, gas, andere.Bovenstaande infrastructuurwerken dienen rekening te houden met de bestaande infrastructuur aanwezig op de site. Bovendien dient de bestaande site operationeel te blijven. Bij de aanleg en integratie van de infrastructurele werken dient ten allen tijde rekening gehouden te worden met de bescherming van het gebouw als monument en de ligging van de site in een beschermd landschap.Fasering/masterplanVoor de strafinrichting Merkplas wordt een globale renovatie/restauratie voorzien. Aangezien de gevangenis operationeel moet blijven, wordt er gewerkt met een masterplan gebouwen waarbij de werken aan de gebouwen gefaseerd uitgevoerd worden. Het dossier infra dient de fasering van de gebouwen op te nemen en er zich naar richten. Gedurende het traject zijn er aanpassingen mogelijk op vlak van o.a.:- Fasering - Volgorde van aanpak van de gebouwen- Volgorde van aanpak van de aanleg van de onder- en bovengrondse infrastructuur en/of aanleg- .De fasering m.b.t. de aanpak van de gebouwen bestaat momenteel uit 4 fases. Per fase zijn er een aantal gebouwdelen opgenomen. Deze fasering kan naar gelang voortschrijdend inzicht wijzigen. De studie infra dient hierop in te spelen en zich er naar richten. De fasering voor infra/gebouwen dient zo bekeken te worden dat - de continuïteit van de geplande werkzaamheden optimaal kan verlopen- de gevangenis operationeel kan blijven. De nodige maatregelen dienen hiervoor voorzien te worden (zoals bijvoorbeeld tijdelijke sterkstroom/zwakstroom trajecten, .) - de ganse renovatie voor gebouwen en infra zo economisch mogelijk kan verlopen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349923
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst_consestat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349923
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst_consestat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25416973
Fax: +32 25411701
E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-14