Agentschap Voor Natuur En Bos

Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - zone Vlaams Brabant (Operationeel Terreinbeheer Oost)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Diestsepoort 6 - bus 7,BE-3000 Leuven
E-mail: jo.hendriks@vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344358


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - zone Vlaams Brabant (Operationeel Terreinbeheer Oost) 
Referentienummer: PD VLB-ANB-OTBO-TO-2019-15-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten, opgesplitst in verschillende percelen.
Extra diensten moeten steeds leiden tot een efficiënter maaibeheer op de percelen of betere beheerresultaten. Ze kunnen betrekking hebben op kruidruimingen en slibruimingen van grachten, drainagegreppelbeheer, het wegfrezen van vergeten boomstronken, het nivelleren van een grasland na woelactiviteiten van everzwijnen, het terugzetten of verwijderen van houtige vegetaties in of aan de rand van het te maaien perceel, .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
beheerregio Meerdaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
beheerregio Hageland & Demervallei 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
beheerregio Groenendaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 050-115918

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Beheerregio Groenendaal

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-13