Fod Sociale Zekerheid

Diensten ondersteuning en advies op het gebied van innovatie om te helpen bij het opzetten van een innovatielaboratorium voor sociale zekerheid (en sociale bescherming) in België.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Sociale Zekerheid
Postadres: Kruidtuinlaan 50, bus 145,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25098054
E-mail: nathalie.orban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen): www.socialsecurity.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360233


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
diensten ondersteuning en advies op het gebied van innovatie om te helpen bij het opzetten van een innovatielaboratorium voor sociale zekerheid (en sociale bescherming) in België. 
Referentienummer: FOD SZ-2019-FOD-FUTURE LAB-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
diensten ondersteuning en advies op het gebied van innovatie om te helpen bij het opzetten van een innovatielaboratorium voor sociale zekerheid (en sociale bescherming) in België.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vragen en antwoorden uit forum zijn bijgevoegd