Gemeente Wevelgem

Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot natte binnenafwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Wevelgem
Postadres: Vanackerestraat 16,BE-8560 Wevelgem
Contactpersoon: De heer Koen Bekaert
Tel: +32 56433918
Fax: +32 56433451
E-mail: koen.bekaert@wevelgem.be
Internetadres(sen): www.wevelgem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: DB architecten
Postadres: Vanackerestraat 53,BE-8560 Wevelgem
Contactpersoon: Mevrouw Lynn Devos
Tel: +32 56438070
E-mail: lynn@db-architecten.be
Internetadres(sen): www.db-architecten.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot natte binnenafwerking 
Referentienummer: PS_021 lot natte afwerking
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45431000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Cultuurpad, 8560 Wevelgem
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een polyvalente zaal/refter, lot natte binnenafwerking 
II.2.7. Looptijd
56 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De aannemer dient minimaal 3 relevante gerealiseerde projecten die als referentie kunnen dienen bijgevoegd te worden. De projecten zijn uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar. Per project wordt er een attest van goede uitvoering toegevoegd (voorbeeld van te gebruiken attest: FORM.4BIS: GETUIGSCHRIFT VAN GOEDE UITVOERING DER WERKEN - FOD)Referentieprojecten worden als relevant beschouwd als ze qua omvang, installatietechniek en uitvoeringstermijn overeenstemmen met het voorwerp van de aanbesteding.

Eventuele minimumeisen:
1. De aannemer dient minimaal 3 relevante gerealiseerde projecten die als referentie kunnen dienen bijgevoegd te worden. De projecten zijn uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar. Per project wordt er een attest van goede uitvoering toegevoegd.
Vereiste erkenning: D10 (Tegelwerk), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: Gemeenteloket, Vanackestraat 12, vergaderzaal gelijkvloers, 8560 Wevelgem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://eprodadmin.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20