Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b -vak N43 - Zandbergstraat) - structureel onderhoud


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: ir. Hendrik Vanderdonckt
Tel: +32 50248024
E-mail: hendrik.vanderdonckt@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353057 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367896


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b -vak N43 - Zandbergstraat) - structureel onderhoud 
Referentienummer: AWV W-Vl-19/01_X30/A14/89_KR-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233251
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1. Vernieuwen toplaag en plaatselijk onderlaag (oa rechter rijvak) op de E17 richting Gent tussen kmpt. 5,4 en 10,7.
Vernieuwen metalen geleideconstructies rechts.
(Beton)herstellingen aan bovenbruggen
Herstellingen aan brug Sint-Annestraat.
Perceel 2. R8 (N395a en N395b) tussen N43, Zandbergstraat en Hippodroomstraat: toplaag en onderlaag vernieuwen - binnenring en buitenring.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: E17 Kortrijk (van kmpt. 5,4 naar10,7) - structureel onderhoud - Vernieuwen toplaag, plaatselijk onderlaag en wegaanhorigheden. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b vak N43 - Zandbergstraat - Structureel onderhoud
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Het affrezen van de bitumineuze slijtlaag. - Het affrezen van de bitumineuze onderlaag. - Het opbreken van bestaande geleideconstructies - Het aanbrengen van een slijtlaag, type SMA-D2 - Het aanbrengen van een onderlaag, type AVS-B - Het plaatsen van nieuwe metalen geleideconstructies - Het aanbrengen van markeringen/signalisatie - Het plaatsen/onderhouden/wegnemen van de werfsignalisatie - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode - (beton)herstellingen aan bovenbruggen  - (beton)herstellingen en schilderwerken aan dienstpad en onderkant brug Sint-Annastraat 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: N395a en N395b Kortrijk (vak N43 - Zandbergstraat) - Structureel onderhoud - Vernieuwen toplaag en onderlaag 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: E17 Kortrijk (kmpt. 5,4 naar 10,7) en R8 (N395a en N395b vak N43 - Zandbergstraat - Structureel onderhoud
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Het affrezen van de bitumineuze slijtlaag. - Het affrezen van de bitumineuze onderlaag. - Het opbreken van bestaande geleideconstructies - Het aanbrengen van een slijtlaag, type SMA-D2 - Het aanbrengen van een onderlaag, type AVS-B - Het plaatsen van nieuwe metalen geleideconstructies - Het aanbrengen van markeringen/signalisatie - Het plaatsen/onderhouden/wegnemen van de werfsignalisatie - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode - (beton)herstellingen aan bovenbruggen  - (beton)herstellingen en schilderwerken aan dienstpad en onderkant brug Sint-Annastraat 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel 1: E17 Kortrijk (van kmpt. 5,4 naar10,7) - structureel onderhoud - Vernieuwen toplaag, plaatselijk onderlaag en wegaanhorigheden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Stadsbader NV,BE-8530 Harelbeke
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel 2: N395a en N395b Kortrijk (vak N43 - Zandbergstraat) - Structureel onderhoud - Vernieuwen toplaag en onderlaag

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Stadsbader NV,BE-8530 Harelbeke
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-25