Elsene

Het geven van straatkunst voorstellingen in de openbare ruimte van Elsene van september 2020 tot oktober 2020.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 5156402
E-mail: celine.daout@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368213


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het geven van straatkunst voorstellingen in de openbare ruimte van Elsene van september 2020 tot oktober 2020. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht bevat vijf percelen:
Perceel 1: 18/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van stedelijke acrobatiek.
Perceel 2: 19/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van muziek.
Perceel 3: 19/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van circus acrobatiek.
Perceel 4: 03/10/20 - Goochelarij straatkunst voorstelling.
Perceel 5 : 17/10/20 - Burlesque straatkunst voorstelling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
18/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van stedelijke acrobatiek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Kapel van Boondael en omgeving (1050 te Elsene).

Lot 2

II.2.1. Benaming
19/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van muziek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Fernand Cocq Plein (1050 te Elsene).

Lot 3

II.2.1. Benaming
19/09/20 - Straatkunst voorstelling rond het thema van circus acrobatiek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Fernand Cocq Plein (1050 te Elsene).

Lot 4

II.2.1. Benaming
03/10/20 - Goochelarij straatkunst voorstelling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Fernand Cocq Plein (1050 te Elsene).

Lot 5

II.2.1. Benaming
17/10/20 - Burlesque straatkunst voorstelling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Kastelein Plein (1050 te Elsene).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-11 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit overheidsopdracht is een overheidsopdracht van beperkte waarde (zie Artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzakeoverheidsopdrachten).Inschrijvers kunnen een offerte voor een enkel perceel indienen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-26