Universitair Ziekenhuis Brussel

Raamovereenkomst kantoormateriaal, kopiepapier, toners en promotionele gadgets

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universitair Ziekenhuis Brussel
Laarbeeklaan 101, BE-1090 Brussel
Contact: Mevrouw Veronique Lenvain
Tel: +32 24775631 Fax: +32 24775443 E-mail: veronique.lenvain@uzbrussel.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
ii.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst kantoormateriaal, kopiepapier, toners en promotionele gadgets
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst kantoormateriaal, kopiepapier, toners en promotionele gadgets
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
278911,12 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Kantoormateriaal
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM SA
Rue du Fond des Fourches 20
4041 BE VOTTEM
Tel: +32 43619902 Fax: +32 43654150 Email: cad.be@lyreco.com
Opdracht nr 2. Perceel : Kopieerpapier
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM SA
Rue du Fond des Fourches 20
4041 BE VOTTEM
Tel: +32 43619902 Fax: +32 43654150 Email: cad.be@lyreco.com
Opdracht nr 3. Perceel : Toners voor printers Kyocera
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM SA
Rue du Fond des Fourches 20
4041 BE VOTTEM
Tel: +32 43619902 Fax: +32 43654150 Email: cad.be@lyreco.com
Opdracht nr 4. Perceel : Toners voor printers Dell
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM SA
Rue du Fond des Fourches 20
4041 BE VOTTEM
Tel: +32 43619902 Fax: +32 43654150 Email: cad.be@lyreco.com
Opdracht nr 5. Perceel : Klein informaticamateriaal
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/12/2011
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
LYRECO BELGIUM SA
Rue du Fond des Fourches 20
4041 BE VOTTEM
Tel: +32 43619902 Fax: +32 43654150 Email: cad.be@lyreco.com
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2012