Actiris

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Actiris | Aankoop van psychotechnische testen voor Actiris
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Actiris
Postadres :  Sterrenkundelaan 14, BE- 1210  Brussel
E-mail:   servicejuridique@actiris.be
Internetadres(sen):   https://www.actiris.brussels/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454828

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van psychotechnische testen voor Actiris  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33156000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Cf het Bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Elke vraag met betrekking tot deze opdracht kan uitsluitend gesteld worden door middel van het forum bij de aankondiging van de opdracht, toegankelijk via de website https://enot.publicprocurement.be. De vragen kunnen ten laatste gesteld worden op 22/08/2022.De aanbesteder zal, ten laatste acht kalenderdagen vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes, de antwoorden op de vragen op het forum publiceren.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05