Ad Veiligheid En Preventie

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Ad Veiligheid En Preventie | EEN STUDIE MET BETREKKING TOT «VALSE ALARMEN»
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AD Veiligheid en Preventie
Postadres :  Handelsstraat 96, BE- 1040  Brussel
E-mail:   joshua.geertsen@ibz.fgov.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453744  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453744

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
EEN STUDIE MET BETREKKING TOT «VALSE ALARMEN»  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73120000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht heeft betrekking op een wetenschappelijk onderzoek aangaande de aanpak van valse alarmen, afkomstig van alarmsystemen voor personen en goederen, teneinde nodeloze politietussenkomsten te vermijden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-14  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]