Ag Digipolis Antwerpen

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Ag Digipolis Antwerpen | A002408 - Raamovereenkomst inhuren Solution Manager
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Digipolis Antwerpen
Postadres :  Generaal Armstrongweg 1, BE- 2020  Antwerpen
Tel:   +32 33387611
E-mail:   dennis.fordel@digipolis.be
Internetadres(sen):   www.digipolis.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454662

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A002408 – Raamovereenkomst inhuren Solution Manager  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het inhuren van een Solution Manager. De eerste opdracht in
deze raamovereenkomst betreft een project(en) binnen de bedrijfseenheid Stadsbeheer.
Er bestaat een mogelijkheid om ingezet te worden in andere projecten en in andere
bedrijfseenheden van de Stad of bij andere klanten van Digipolis.
De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen
uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het
kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.
De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of
aaneensluitend.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-18  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]