Aquafin Nv – Directie Asset Management

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Asset Management | A1215011 - Bouwkundige renovatie Gent
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Asset Management
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Thomas Carchon
Tel:   +32 34504511
E-mail:   Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454703

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A1215011 – Bouwkundige renovatie Gent  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232431
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
– Afbraak van toilet en doucheruimte.
– Renovatie totale vloeroppervlakte van de droge kelder
– Oplossen grondwaterinsijpeling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-06  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 16 augustus om 13u00 te PS Overzet – Overzet 18, 9000 Gent.De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Thomas Carchon , expert bouwkundige herstellingen thomas.carchon@aquafin.be uiterlijk 3 dagen vóór de dag van het plaatsbezoek.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]