Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Staf Algem

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Staf Algem | OPDRACHT VAN ANALYSE MET BETREKKING TOT DE PROCEDURES, DE GEWESTELIJKE MIDDELLEN EN INSTRUMENTEN VOOR DE COORDINATIE VAN DE WERVEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Staf Algemene Directie
Postadres :  Sint-Lazarusplein 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Ir Christophe Vanoerbeek
E-mail:   cvanoerbeek@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453680

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Staf Algemene Directie
Postadres :  Sint-Lazarusplein 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Eric Aerden
Tel:   +32 22042150
E-mail:   eaerden@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr  
Adres van het kopersprofiel:   https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPDRACHT VAN ANALYSE MET BETREKKING TOT DE PROCEDURES, DE GEWESTELIJKE MIDDELLEN EN INSTRUMENTEN VOOR DE COORDINATIE VAN DE WERVEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Tijdens de uitvoering van dit bijzondere regime en ingevolge de nieuwe methodologie bleek de noodzaak om een reflectie aan te vatten omtrent de wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de werven op de openbare weg. Deze werd aangemoedigd door de Commissie coördinatie werven die reeds op 22 oktober 2020 een positieve evaluatie had gemaakt van de logica van de het bijzonder regime. Volgend op deze positieve evaluatie heeft de Commissie op een voorstel tot wijziging van de ordonnantie opgesteld, met als doel de bestendiging, mits een aantal aanpassingen, van het bijzondere regime.
Het is in deze context dat het Kabinet van Minister Elke Van den Brandt beslist heeft om de mogelijke aanpassingen en wijzigingen van de instrumenten en procedures van coördinatie werven te evalueren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-22  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26