Directie Facilities

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 24/07/2022

DETAIL

Directie Facilities | Overheidsopdracht voor levering van twee kantoormachines
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie Facilities
Postadres :  Sint-Lazarusplein, 2, BE- 1035  Brussel
Tel:   +32 22042092
E-mail:   slaporte@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://be.brussels/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453546

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Directie Facilities
Postadres :  Sint-Lazarusplein, 2, BE- 1035  Brussel
Contactpersoon:  Philip Maes
Tel:   +32 28003342
E-mail:   dirfac-property@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://be.brussels/  
Adres van het kopersprofiel:   https://be.brussels/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor levering van twee kantoormachines  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor levering van twee kantoormachines (een couverteermachine en een machine voor het beheer en de opvolging van aangetekende brieven) via een operationele leasing voor rekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel nr. 1: Een couverteermachine (een machine die documenten in een envelop stopt)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel nr. 2: Een machine voor het beheer en de opvolging van aangetekende zendingen die uitgerust is  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-30  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25