Elsene

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/09/2022

DETAIL

Elsene | Overheidsopdracht voor leveringen nr. 2022-186 betreffende de levering van zuivelproducten in het kader van duurzame voeding
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Elsene
Postadres :  Elsensesteenweg, 168, BE- 1050  Brussel
Tel:   +32 25156288
E-mail:   bernard.ndikumana@ixelles.brussels
Internetadres(sen):   www.ixelles.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455552

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor leveringen nr. 2022-186 betreffende de levering van zuivelproducten in het kader van duurzame voeding  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit is een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de levering van zuivelproducten in het kader van duurzame voeding voor een duur van één jaar, eenmaal verlengbaar voor een periode van twee jaar, voor een maximumduur van drie jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver zal moeten bewijzen dat hij geregistreerd, toegelaten tot het beroep en erkend is bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Eventuele minimumeisen:
De inschrijver moet een afschrift van de documenten m.b.t. zijn registratie, beroepstoelating en erkenning bij het FAVV indienen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-11  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]