Overheidsopdracht

Erasmushogeschool Brussel

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 05/05/2020

DETAIL

Erasmushogeschool Brussel | Afsluitingen en andere omheiningen buiten het gebouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Erasmushogeschool Brussel
Postadres: Nijverheidskaai 170,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Arnout Wouters
E-mail: arnout.wouters@ehb.be
Internetadres(sen): https://www.erasmushogeschool.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374544

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluitingen en andere omheiningen buiten het gebouw 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34928200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het plaatsen van afsluitingen en andere omheiningen aan het nieuwe schoolgebouw “campus Kanal” gelegen te 1000 Brussel, Slotstraat 28
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-20 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-06

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top