Fedasil Koksijde

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Fedasil Koksijde | Aankoop kledij
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL KOKSIJDE
Postadres :  Robert Vandammestraat 100A, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  Marianne Debruyne
E-mail:   KOK_Boekhouding@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop kledij  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop kousen, ondergoed, slippers, mutsen, nekverwarmers, en handschoenen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-08  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Levering tegen september 2022

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]