Fedasil_kapellen

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Fedasil_kapellen | Aankoop van bouw/werfhekken met verstevigingshoeken.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_KAPELLEN
Postadres :  Kazerneweg 35, BE- 2950  Kapellen
Contactpersoon:  Petra De Blick
Tel:   +32 36601921
E-mail:   petra.deblick@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454705

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van bouw/werfhekken met verstevigingshoeken.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44316000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van bouw/werfhekken met verstevigingshoeken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-11  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04