Fedasil_mp

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Fedasil_mp | Leasing van een elektrische wagen met omniumverzekering en onderhoudscontract inbegrepen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_MP
Postadres: Rue des Chartreux 21,BE-1000 Bruxelles
Tel: +32 22134421
E-mail: eef.carre@fedasil.be
Internetadres(sen): http://fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338589

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leasing van een elektrische wagen met omniumverzekering en onderhoudscontract inbegrepen. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leasing van een elektrische wagen met omniumverzekering en onderhoudscontract inbegrepen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-24 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]