Fedasil_mp

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Fedasil_mp | Overheidsopdracht betreffende in het kader van een consultancyopdracht voor de dienst Budget & Financiën voor de analyse van het opvangtarief
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_MP
Postadres :  Rue des Chartreux 21, BE- 1000  Bruxelles
E-mail:   Jalal.mortada@fedasil.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453770  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453770

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht betreffende in het kader van een consultancyopdracht voor de dienst Budget & Financiën voor de analyse van het opvangtarief  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht betreffende in het kader van een consultancyopdracht voor de dienst Budget & Financiën voor de analyse van het opvangtarief
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-10  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]