Overheidsopdracht

Fedasil_petit Château

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 21/04/2020

DETAIL

Fedasil_petit Château | Levering van hek voor afsluiten gang
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Postadres: 9e Linielaan 27,BE-1000 Brussel
E-mail: klk.aanbestedingen@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373178

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering van hek voor afsluiten gang 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van hek voor afsluiten gang voor AMC Klein kasteeltje
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-14 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
offerte moet ondertekend zijn

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-22

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top