Fedasil_petit Château

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Fedasil_petit Château | Bagagelabels
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Postadres :  9e Linielaan 27, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  dienst overheidsopdrachten klein kasteeltje
E-mail:   amc.aanbestedingen@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459021

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
bagagelabels  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30199762
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
bagagelabels voor amc klein kasteeltje
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-29  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
offerte moet ondertekend zijn

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]