Fedasil_poelkapelle 2019 0747

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Fedasil_poelkapelle 2019 0747 | Aankoop en levering van voetbaldoelnetten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_POELKAPELLE 2019 0747
Postadres: Stadensteenweg 68,BE-8920 Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon: Marianne Debruyne
Tel: +32 051610402
E-mail: aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338550

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van voetbaldoelnetten 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 37451730
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en levering van voetbaldoelnetten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-16 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor de conformiteit gelieve de offerte te ondertekenen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]