Fedasil_poelkapelle

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Fedasil_poelkapelle | Aankoop en levering wastafels
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres :  Stadensesteenweg 68, BE- 8920  Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon:  Silke Despeghel
Tel:   +51 610402
E-mail:   aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453769

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering wastafels  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44411300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en levering wastafels
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-09  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte moet worden ondertekend.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]