Fod Economie, Kmo, Middenstand En Energie

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Fod Economie, Kmo, Middenstand En Energie | 2022/74761/E3/Interactieve gids intellectuele eigendom
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Postadres :  Vooruitgangstraat 50, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Budget en Beheerscontrole – Aankoopdienst
Tel:   +32 22777947
Fax:   +32 22775108
E-mail:   achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen):   http://economie.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453685

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres :  Voortuigangstraat 50, BE- 1210  Brussel
Contactpersoon:  Stafdienst B&B – Aankoopdienst
Tel:   +32 2778556
Fax:   +32 2775108
E-mail:   thomas.bauwens@economie.fgov.be
Internetadres(sen):   http://economie.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453685

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/74761/E3/Interactieve gids intellectuele eigendom  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opmaken en opstellen van een interactieve Gids voor de aanvrager
van een Belgisch octrooi of aanvullend beschermingscertificaat in
België
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26