Fod Mobiliteit En Vervoer

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Fod Mobiliteit En Vervoer | LEVERING VAN WERKSCHOENEN EN VEILIGHEIDSKLEDING AAN BEPAALDE AMBTENAREN VAN HET DGWVV - DIENST CONTROLE OP HET WEGVERVOER VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres :  Vooruitgangstraat 56, BE- 1000  Brussel
E-mail:   estelle.cuisset@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen):   http://mobilit.belgium.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454837

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERING VAN WERKSCHOENEN EN VEILIGHEIDSKLEDING AAN BEPAALDE AMBTENAREN VAN HET DGWVV – DIENST CONTROLE OP HET WEGVERVOER VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van werkschoenen en veiligheidskleding voor de controleurs van de dienst Controle van het wegvervoer.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Werkschoenen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Parka en jas met hoge zichtbaarheid + Signalisatievest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-09  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]