Gemeente Boechout

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Gemeente Boechout | Regenwaterputten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Boechout
Postadres :  Heuvelstraat 91, BE- 2530  Boechout
Contactpersoon:  Mevrouw Inge Diels
Tel:   +32 34600647
Fax:   +32 34600697
E-mail:   Inge.Diels@boechout.be
Internetadres(sen):   www.boechout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Regenwaterputten  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorbereiden, leveren en plaatsen van 2 prefab regenwaterputten van 20.000l, op volgende locaties:
– Bunderhoeve, Elfbunderweg 17 te 2530 Boechout
– Gemeentelijke werf, Nijverheidsstraat 4 te 2530 Boechout
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-19  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top