Overheidsopdracht

Gemeente Dilbeek

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 02/04/2020

DETAIL

Gemeente Dilbeek | Uitnodiging tot indienen offerte - Elzenstraat en Bosstraat te Groot-bijgaarden: heraanleg openbare ruimte en aanleg gescheiden rioleringsstelsel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: De heer Sven De Boeck
Tel: +32 24516869
Fax: +32 24516801
E-mail: sven.deboeck@dilbeek.be
Internetadres(sen): www.dilbeek.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: SWECO BELGIUM NV
Postadres: Arenbergstraat 13, Bus 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Jeroen Dewit
Tel: +32 25886071
Fax: +32 25134452
E-mail: Jeroen.Dewit@swecobelgium.be
Internetadres(sen): www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Elzenstraat en Bosstraat te Groot-bijgaarden: heraanleg openbare ruimte en aanleg gescheiden rioleringsstelsel – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019119
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Elzenstraat, Bosstraat te Groot-Bijgaarden
II.2.4. Beschrijving
Dit bestek betreft de heraanleg van de straten Elzenstraat en Bosstraat: hierbij zal er een nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden in de Bosstraat en een aanliggend fietspad in beide straten met de vernieuwing van de openbare ruimte 
II.2.7. Looptijd
110 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 kan opgevraagd worden door de aanbestedende overheid. 2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Dient niet toegevoegd te worden bij indiening van de offerte.
2. dient toegevoegd te worden bij indienen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. min 2 referenties
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-28 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-25

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top