Gemeente Meise

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Gemeente Meise | Uitnodiging tot indienen offerte - Opmaak van een natuurbeheerplan 'Neromhof' (01 sept. 2022 - 31 december 2023) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Meise
Postadres :  Tramlaan 8, BE- 1861  Meise
Contactpersoon:  Mevrouw Myriam De Doncker
Tel:   +32 28922037
Fax:   +32 22720261
E-mail:   Myriam.DeDoncker@meise.be
Internetadres(sen):   www.meise.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Opmaak van een natuurbeheerplan ‘Neromhof’ (01 sept. 2022 – 31 december 2023) – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022068
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als doel het opmaken van een uitbreidingsplan en het opmaken van een natuurbeheerplan voor het gemeentelijk park Neromhof gelegen Ossemgestraat-Neromstraat-De Biest, inclusief het opstellen van een toegankelijkheidsregeling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Opmaak uitbreidingsplan ‘Neromhof’  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-09-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Opmaak natuurbeheerplan met toegankelijkheidsregeling  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-09-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst met nominatieve opgave van de personen die de opdracht zullen uitvoeren. Deze lijst bestaat uit een tabel met vier kolommen waarin achtereenvolgens wordt vermeld: naam, diploma’s en getuigschriften, specifieke ervaring met de domeinen die aan bod komen in de opdracht en de deelaspecten waarbij ze ingeschakeld zullen worden. Uit deze lijst moet duidelijk blijken dat de personeelsleden die de opdracht zullen uitvoeren: – ervaring hebben met natuur- en bosbeheer in Vlaanderen – ervaring hebben met natuur- en bosbeheerplanning. Het is de inschrijver verboden, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan het voorgestelde team, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers(s), wordt voor het team van de onderaannemers(s) dezelfde tabel opgesteld en dienen bij de betrokken personen de naam en het adres van de onderaannemers vermeld te worden. Tevens dient een document van de onderaannemer bijgevoegd te worden, waaruit blijkt voor welke deelaspecten zij hun diensten aanbieden. Het is de inschrijver verboden, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde onderaannemers, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. 2. Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld: het jaar van uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende instantie, de contactpersoon (naam en telefoonnr.) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Uit deze lijst moet blijken dat de dienstverlener beschikt over: – deskundigheid in natuur- en bosbeheer in Vlaanderen – deskundigheid in het opmaken van beheerplannen. Als er in de loop van de uitvoering van de opdracht een wijziging gebeurt in het personeel dat de opdracht uitvoert, moet het nieuwe personeel beantwoorden aan de minimale kwalificaties van het te vervangen personeelslid. Elke personeelswijziging moet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de aanbesteder, die zich akkoord moet verklaren met het voorstel. Indien de wijziging niet wordt voorgelegd, kan de aanbestedende overheid sanctioneren met 3% van het totaal bedrag van de opdracht. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verdere sancties bij een eventueel gebrekkige uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst met nominatieve opgave van de personen die de opdracht zullen uitvoeren. Deze lijst bestaat uit een tabel met vier kolommen waarin achtereenvolgens wordt vermeld: naam, diploma’s en getuigschriften, specifieke ervaring met de domeinen die aan bod komen in de opdracht en de deelaspecten waarbij ze ingeschakeld zullen worden. Uit deze lijst moet duidelijk blijken dat de personeelsleden die de opdracht zullen uitvoeren:
– ervaring hebben met natuur- en bosbeheer in Vlaanderen
– ervaring hebben met natuur- en bosbeheerplanning.
Het is de inschrijver verboden, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan het voorgestelde team, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag.
Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers(s), wordt voor het team van de onderaannemers(s) dezelfde tabel opgesteld en dienen bij de betrokken personen de naam en het adres van de onderaannemers vermeld te worden.
Tevens dient een document van de onderaannemer bijgevoegd te worden, waaruit blijkt voor welke deelaspecten zij hun diensten aanbieden.
Het is de inschrijver verboden, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde onderaannemers, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag.
2. Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld: het jaar van uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende instantie, de contactpersoon (naam en telefoonnr.) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht.
Uit deze lijst moet blijken dat de dienstverlener beschikt over:
– deskundigheid in natuur- en bosbeheer in Vlaanderen
– deskundigheid in het opmaken van beheerplannen. Als er in de loop van de uitvoering van de opdracht een wijziging gebeurt in het personeel dat de opdracht uitvoert, moet het nieuwe personeel beantwoorden aan de minimale kwalificaties van het te vervangen personeelslid.
Elke personeelswijziging moet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de aanbesteder, die zich akkoord moet verklaren met het voorstel. Indien de wijziging niet wordt voorgelegd, kan de aanbestedende overheid sanctioneren met 3% van het totaal bedrag van de opdracht.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verdere sancties bij een eventueel gebrekkige uitvoering van de opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-12-27

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]