Overheidsopdracht

Gemeente Sint-pieters-woluwe

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 01/04/2020

DETAIL

Gemeente Sint-pieters-woluwe | Uitnodiging tot indienen offerte - Sportcentrum Sportcity - Vervanging van de synthetisch grastapijt - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Postadres: Charles Thielemanslaan 93,BE-1150 Sint-Pieters-Woluwe
Contactpersoon: Mevrouw Hedia Ezzaiadi
Tel: +32 27730523
Fax: +32 27731818
E-mail: hezzaiadi@woluwe1150.be
Internetadres(sen): www.woluwe1150.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Sportcentrum Sportcity – Vervanging van de synthetisch grastapijt – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020.069/A//2020.E064.01/SPORT.HE-AD
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Sportcentrum, Salomélaan 2 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe
II.2.4. Beschrijving
Sportcentrum Sportcity – Vervanging van de synthetisch grastapijt. 
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * De inschrijvers voegen aan hun offerte een lijst bij van minstens 3 referenties van gelijkaardige werken, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, vergezeld van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:
1. Het bedrag van deze werken moet minstens gelijk zijn aan 300.000 EUR. BTWE.
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), klasse 3

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
De inschrijvers voegen aan hun offerte een lijst bij van minstens 3 referenties van gelijkaardige werken, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, vergezeld van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. Het bedrag van deze werken moet minstens gelijk zijn aan 300.000 EUR. BTWE.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.6 Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Het plaatsbezoek moet tussen 6 en 17 april 2020 worden overeengekomen tussen de marktdeelnemer en de technisch beheerder.De contactgegevens van de technisch manager zijn als volgt: Naam : WEGEN – OPENBARE RUIMTEAdress : Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Woluwe-Saint-PierreContactpersoon : De heer Arnaud DemortierTelefoon : 02/773.06.53E-mail : ademortier@woluwe1150.be.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-01

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top