Gemeente Vorst

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Gemeente Vorst | Uitnodiging tot indienen offerte - ABY / Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, (paal)funderingen en Perceel 2: Injectiewerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Pastoorstraat 2, BE- 1190  Vorst
Tel:   +32 23702211
E-mail:   contact@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbare Werken – ABY
Postadres :  rue du curé, 2, BE- 1190  Vorst
Contactpersoon:  De heer Sébastien Sainsard
Tel:   +32 490672274
E-mail:   ssainsard@forest.brussels
Internetadres(sen):   http://www.forest.irisnet.be/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – ABY / Perceel 1: Asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, (paal)funderingen en Perceel 2: Injectiewerken – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-T-028
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45110000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
ABY / Travaux de désamiantage, démolitions, fondations (pieux)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Abbaye de Forest : Chaussée de Bruxelles, Place St Denis et Rue des Abbesses. 1190 Forest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Injections contre l’humidité  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Abbaye de Forest : Chaussée de Bruxelles, Place St Denis et Rue des Abbesses. 1190 Forest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.* De inschrijver wordt verzocht bij zijn offerte een geldig uittreksel uit het strafregister te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Presentatie van minimaal 1 en maximaal 2 verschillende referenties van funderingswerken met secanspalen en jet grouting-technieken uitgevoerd voor één of meer gebouwen van minstens 150 m² (grondinname) in de afgelopen 5 jaar.▪ een referentie moet betrekking hebben op een perceel in een stedelijke omgeving met straatgevel en/of grenzend aan een gebouw;De referenties (privé of openbaar) omvatten een uitgebreide beschrijving van de missie, de uit te voeren taak door de betreffende uitvoerder, het bedrag en uitvoeringstermijn. Bij deze referenties moet een certificaat van goede uitvoering (attest van voorlopige oplevering) gevoegd worden opgesteld door de Bouwheer.2. Enkel voor perceel 1: Cat. G (Grondwerken), klasse 33. Enkel voor perceel 2: OnderCat. G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), Klasse 1

Eventuele minimumeisen:
1. 150 m²
2. klasse 3
3. klasse 1
Vereiste erkenning: PERCEEL 1 G (Grondwerken), klasse 3
PERCEEL 2 G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-20

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 22/08/2022 om 09.00De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om deel te kunnen nemen aan een bezoek ter plaatse op maandag 22 augustus 2022 of op donderdag 25 augustus 2022 (reservedatum).Contactpersoon: dhr. Sébastien SainsardE-mail: ssainsard@vorst.brusselsDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]