Gemeente Vorst

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Gemeente Vorst | Uitnodiging tot indienen offerte - Gemeentehuis van vorst: restauratie van de beschermde verlichtingsarmaturen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Pastoorstraat 2, BE- 1190  Vorst
Tel:   +32 23702211
Fax:   +32 23702213
E-mail:   contact@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Openbare Werken – Grote Werven
Postadres :  Pastoorstraat 2, BE- 1190  Vorst
Contactpersoon:  Mevrouw Ewa Kotyza
Tel:   +32 23481719
Fax:   +32 23481751
E-mail:   ekotyza@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Gemeentehuis van vorst: restauratie van de beschermde verlichtingsarmaturen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-T-035
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212350
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Binnenverlichting: wandlampen, plafondlampen en kleine kroonluchters  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Rue du Curé 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Binnenverlichting: grote kroonluchters  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Rue du Curé 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Buitenverlichting  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Rue du Curé 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring geldt voor de documenten of attesten betreffende de situaties van uitsluiting die gratis toegankelijk zijn via de toepassing Telemarc, en dekt ook het ontbreken van verplichte gronden voor uitsluiting bedoeld in artikel 67 in het strafregister.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: – Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; – De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; – Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); – De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.De inschrijver wordt verzocht bij zijn offerte een geldig uittreksel uit het strafregister te voegen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 1/ Referenties van voltooide werken die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd:Perceel 1:• twee referenties voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 15.000 exclusief BTW elk;• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting met de integratie van LED-bronnen voor een bedrag van EUR10.000 excl. BTW.Perceel 2 :• twee referenties voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 15.000 exclusief BTW elk;• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting met de integratie van LED-bronnen voor een bedrag van EUR10.000 excl. BTW.Perceel 3:• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 10.000 excl. BTW;• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische buitenverlichting voor een bedrag van EUR 5.000,- excl. BTW;Elke referentie wordt gepresenteerd op maximaal 1 dubbelzijdige A4-pagina.Alle referenties gaan vergezeld van certificaten van goede prestaties met vermelding van het bedrag, de datum en hun openbare of particuliere ontvangers, de plaats van uitvoering – maximaal 1 A4-pagina dubbelzijdig per referentie:a) in het geval van diensten aan overheidsinstanties, wordt de rechtvaardiging geleverd door certificaten die door de bevoegde autoriteit zijn afgegeven of medeondertekend;b) in het geval van diensten aan particulieren, worden de diensten door hen gecertificeerd of, bij gebreke daarvan, wordt er verklaard dat de diensten door de dienstverlener zijn verricht.

Eventuele minimumeisen:
1.
Perceel 1:
• twee referenties voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 15.000 exclusief BTW elk;
• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting met de integratie van LED-bronnen voor een bedrag van EUR10.000 excl. BTW.
Perceel 2 :
• twee referenties voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 15.000 exclusief BTW elk;
• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting met de integratie van LED-bronnen voor een bedrag van EUR10.000 excl. BTW.
Perceel 3:
• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische verlichting voor een bedrag van EUR 10.000 excl. BTW;
• een referentie voor restauratiewerkzaamheden aan historische buitenverlichting voor een bedrag van EUR 5.000,- excl. BTW;
Vereiste erkenning: PERCEEL 1: D23 (Restauratie door ambachtslieden), klasse 1
PERCEEL 2: D23 (Restauratie door ambachtslieden), klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-18  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-16

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: data: donderdag 6/10 om 10u; Dinsdag 11/10 om 14u en woensdag 12/10u om 10u – aanwezigheid te bevestigen per e-mail.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]