Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | Uitnodiging tot indienen offerte - ZNA Middelheim - Hartcentrum Cathlab - aanstellen ontwerpteam - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres :  Leopoldstraat 26, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Eva Gezels
Tel:   +32 32708608
E-mail:   eva.gezels@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – ZNA Middelheim – Hartcentrum Cathlab – aanstellen ontwerpteam – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-1760
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   ZNA Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
het aanstellen van een ontwerpteam voor de bouwwerken, technieken en stabiliteit voor MI Hartcentrum deel 2: Opmaak van ontwerp, opstellen omgevingsvergunning, opmaak van het aanbesteding- en uitvoeringsdossier – incl. opvolging van de werken t.e.m. definitieve oplevering volgens deel III technisch bestek.   Het ontwerpteam bestaat minimum uit een architect, deskundige technieken en een deskundige stabiliteit. De VC zal aangesteld worden door ZNA.   Raming der werken:   • Fase 1/2 basis: 1.246.000 EUR   • Uitbreiding 5E: 120.000 EUR   Gewenste timing:   – ZNA wenst de toewijs van deze dienstverlening oktober 2022 te volbrengen   – Start ontwerp door ontwerpteam november – december 2022   Beschrijving: voor de bepalingen ontwerpteam en uitgebreide projectomschrijving met technische vereisten zie deel III Technisch bestek.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-11-07
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op https://www.creditsafe.be.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingScore A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreVoor elke inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient “A, B of C” te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver mag overeenkomstig artikel 69 van de Wet Overheidsopdrachten “geen blijk gegeven hebben van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen tijdens de uitvoering van eerdere overheidsopdrachten.” Dit geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk. ZNA zal dit onder meer beoordelen aan de hand van het evaluatieformulier in Bijlage G. Wanneer een inschrijver gedurende de voorbije 3 jaar een score heeft gekregen die lager is dan 65%, zal dit beschouwd worden als een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming. Het staat de inschrijver vrij corrigerende maatregelen te nemen in de zin van artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten”. In voorkomend geval dient de inschrijver de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 70, §3 van de Wet Overheidsopdrachten, op eigen initiatief op de hoogte te brengen van de genomen corrigerende maatregelen.” 2. Een lijst van soortgelijke opdrachten (inclusief omvang van de opdrachten) die de afgelopen 5 jaar werden verricht aangaande gelijkaardige opdrachten waarbij het gebouw in gebruik blijft tijdens de werken. 3. Opgave van de samenstelling van het ontwerpteam met onder meer ook de aanduiding van de expertise inzake specialisaties. Via een ondertekende verklaring wordt het engagement van ieder wezenlijk lid van het ontwerpteam, zoals voorgesteld bij de inschrijving, in elke volgende fase van de opdracht gegarandeerd.Bij een eventuele wissel in de teamsamenstelling dient het nieuwe teamlid gelijkwaardig gekwalificeerd te zijn (zowel m.b.t. ervaring als m.b.t. opleiding). Voorafgaandelijk dient de goedkeuring van de opdrachtgever gevraagd én bekomen te worden, alvorens de wissel in de teamsamenstelling door te voeren.” Er wordt 1 projectingenieur opgegeven als SPOC (single point of contact) voor de inhoudelijke opvolging van het dossier. Dit is de persoon die het enige aanspreekpunt is tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gedurende de volledige doorlooptijd van de opdracht. Deze persoon is ook de coördinator van het team en van de studiebureaus die in onderaanneming zouden werken. Het is deze persoon die minstens aanwezig is op de vergaderingen en die instaat voor het nazicht van de aangeleverde documenten. Ook van elk van de bureaus in onderaanneming wordt gevraagd een SPOC-projectingenieur op te geven. De Cv’s, beperkt tot relevante ervaring tonen minimaal 5 jaar ervaring aan met projectopvolging in een gelijkaardige omgeving in de laatste 10 jaar.4. Het “bewijs van 10-jarige beroepsaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid” van elk lid van het ontwerpteam.

Eventuele minimumeisen:
1. geen aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen gedurende een periode van 3 jaar, waarbij de inschrijver minstens geen score lager dan 65% op het daartoe voorziene evaluatieformulier heeft gekregen. Voor inschrijvers die nog niet officieel geëvalueerd zijn door ZNA of het evaluatieformulier nog niet hebben ontvangen, geldt dat zij automatisch aan deze minimumeis voldoen.
2. de inschrijver levert minimaal 2 referenties waarvan minstens 1 in de sector van ziekenhuizen vergezeld van de volgende informatie:
– datum van start van de opdracht;
– datum van oplevering;
– de ontwerpraming;
– het bedrag van de eindafrekening;
– de rol van het team / teamlid in de opdracht;
– vermelding van de publiek- of privaatrechterlijke instanties.
De inschrijver legt per referentie een attest van goede uitvoering voor.
3. het team van de inschrijver omvat minstens:
– 1 ingenieur technieken met minstens 5 jaar ervaring.
– 1 ingenieur stabiliteit met minstens 5 jaar ervaring
– 1 SPOC, aanwezig op alle vergaderingen (ontwerp & uitvoering)
Beschrijving omvat maximum 2 A4-pagina’s, Arial 10
4. de inschrijver voegt een attest bij zijn offerte.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-09  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-08

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Alle communicatie met betrekking tot de onderhavige opdracht, zoals inhoudelijke vragen over deze overheidsopdracht, verloopt uitsluitend per e-mail gericht aan: aankoop-infrastructuurprojecten@zna.beGelieve in het onderwerp van uw e-mail steeds de titel van het bestek en het besteknummer te noteren.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen
Bolivarplaats 20,  BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]