Hr Rail N.v.

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Hr Rail N.v. | Taal- en CAD-CAM opleidingen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  HR Rail N.V.
Postadres :  Frankrijkstraat 85, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 25253237
E-mail:   daniel.rathmes@hr-rail.be
Internetadres(sen):   http://www.hr-rail.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454770

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Taal- en CAD-CAM opleidingen  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80511000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1 “CAD/CAM opleidingen”
Perceel 2 “Taalopleidingen”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 “CAD/CAM opleidingen”  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 “Taalopleidingen”  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05