Overheidsopdracht

Ieper

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 30/03/2020

DETAIL

Ieper | Vernieuwen van het Sint-Catharinastraatje te Ieper
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ieper
Postadres: Grote Markt 34,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: ronny larnou
E-mail: ronny.larnou@ieper.be
Internetadres(sen): http://www.ieper.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371143

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische dienst stad Ieper
Postadres: Rijselsepoort 4,BE Ieper
Contactpersoon: Jeroen Lambert
E-mail: jeroen.lambert@ieper.be
Internetadres(sen): http://www.ieper.be http://www.ieper.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van het Sint-Catharinastraatje te Ieper 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het Sint-Catharinastraat is een doodlopende zijstraat van de Rijselstraat in betontegels. Het voorliggend project omvat de opbraak van de voetpadverharding en heraanleg met betonstraatstenen 22x2x8 op een fundering van magere beton met inbegrip van bijhorende werkzaamheden zoals de aanleg van weggoten, grésbuizen en waterontvangers. Gezien deze weg toegang geeft tot een schoolomgeving dienen de werken ingepland en uitgevoerd worden vanaf 1 juli en voltooid zijn tegen het bouwverlof van de aannemer.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-28 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top