fbpx

Overheidsopdracht

Ieper

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 05/04/2020

DETAIL

Ieper | Heraanleggen van het Sint-Sebastiaanstraatje te Ieper
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ieper
Postadres: Grote Markt 34,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: ronny larnou
E-mail: ronny.larnou@ieper.be
Internetadres(sen): http://www.ieper.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371425

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Technische dienst stad Ieper
Postadres: Rijselsepoort 4,BE Ieper
Contactpersoon: Jeroen Lambert
E-mail: jeroen.lambert@ieper.be
Internetadres(sen): http://www.ieper.be http://www.ieper.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleggen van het Sint-Sebastiaanstraatje te Ieper 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Sint-Sebastiaanstraat is een verkeersvrije verbinding tussen de Stationsstraat en de Vooruitgangstraat te Ieper. De verharding met grote tegels is in slechte staat en is aan opwaardering toe. De verharding dient opgebroken en heraangelegd met betontegels op een fundering in zandcement van min. 15 cm.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-30 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06

Scroll to Top