Lede

Categorie : Overheidopsdracht onderhandelingsprocedure | Publicatiedatum: 29/05/2023

DETAIL

Lede | Leveren en plaatsen van speeltuigen voor het speelplein in het park van Mesen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lede
Postadres :  Markt 1, BE- 9340  Lede
Tel:   +32 53606830
E-mail:   leen.hendrickx@lede.be
Internetadres(sen):   http://lede.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484012

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van speeltuigen voor het speelplein in het park van Mesen.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  37530000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige toestellen in het park van Mesen zijn verouderd en niet geschikt voor verschillende doelgroepen. Er wordt nagegaan of de oudere speeltoestellen hergebruikt of verwerkt kunnen worden in de nieuwe speeltuin waarbij we de speeltuin vernieuwen met 3 losstaande speeltoestellen waarbij ieder toestel een andere doelgroep aanspreekt:
• 1 speeltoestel voor kinderen met een leeftijd van 10 en ouder
• 1 speeltoestel voor kinderen tot een leeftijd van 10 jaar
• 1 speeltoestel dat rolstoeltoegankelijk is
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-29  12:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30